Стъпка 2.1: Вашите трудови права

В Обединеното кралство вашите трудови права и данъчни отговорности зависят от вашия трудов статус. Някои от тях, като защита срещу дискриминация, защитават всички работещи. Други, като Националната минимална работна заплата, са достъпни само за работниците и служителите. След като определите своя статус, разгледайте таблицата по-долу, за да разберете какво имате право по закон.

Не забравяйте, че тази таблица е опростена. Например, всички работници и служители имат принципно право на заплащане за майчинство, на практика обаче това е само ако работят в продължение на 26 последователни седмици за същия работодател преди 5-ия месец на бременността.

Препоръчваме ви да използвате тази таблица като кратък преглед на общите Ви права като работник. Свържете се с нас или ACAS за подробности.

Права на заетостта Статус на заетостта
Служител
(‘employee’)
Работник
(‘agency, zero hours, casual’)
Самоосигу-ряващ се
(‘self-employed’)
Защита от дискриминация
Безопасна работна среда
Националната минимална работна заплата или над £10.42 (възраст 23+), £10.18 (21-22), £7.49 (18-20)  
Договорни и разплащателни разписки  
Защита от неправомерни приспадания на заплати  
Почивки  
Платен годишен отпуск  
Законово обезщетение за болест  
Възнаграждение за майчинство / бащинство  
Отпуск по майчинство / бащинство    
Изплащане на съкращения    
Данъчни задължения Служител Работник Самоосигу-ряващ се
Данък върху доходите и вноски за НИ, платени за Вас от работодателя ви  
Трябва да платите вашите собствени данъци върху доходите и вноските в НИ    

Стъпка 2.2: Вашите данъчни отговорности

Всеки, който работи в Обединеното кралство, има задължението да плаща данък върху доходите и вноски за национална застраховка. За работниците и служителите, те са приспаднати от работодателите. Това обикновено се доказва чрез фишове, които описват брутния доход (преди данъчно облагане), нетния доход (след данъци) и конкретните приспадания.

Самонаети лица имат задължението да декларират своите приходи и да плащат данък директно на HMRC в края на финансовата година. Тази самооценка може да се извърши лично или с помощта на счетоводител. Независимо от случаят, важно е да съхранявате документи за всички приходи и разходи през цялата година, за да избегнете глобата за плащане на неправилен данък.

Какво е Черен Маркет?

Черният пазар е вид работа, при която не се плащат никакви данъци върху доходите или вноски за национална застраховка. Това често се дължи на умишлено избягване на данъци, като например когато самонаето лице окрива приходи, като не ги декларира в HMRC или когато работодател откаже да плати данък от името на персонала.

Също така това може да се дължи и на небрежност, например когато хората не са наясно с данъчните си отговорности или пък измама. Множество работници смятат, че са наети законно, и че вноски се заплащат за тях, докато в действителност работодателите не декларират своята дейност в HMRC.

Можете да бъдете жертва без да знаете. Важно е да разберете рисковете, на които сте изложени и начините за излизане.

Какви са рисковете от работата на черния маркет?

Загубата на достъп до пенсия

Държавните пенсии се предоставят само на лица, които са платили осигурителни вноски за минимум от 30 години. Дори и след години работа, без съществуващ рекорд от заплатени осигурителни вноски, ще загубите правото на достъп до държавна пенсия.

Загубата на достъп до обезщетения

Достъпът до много социални обезщетения в Обединеното кралство, като например надбавка за заетост и подкрепа (Employment and Support allowance), е обвързана с плащането на осигурителни вноски. Дори и след години работа, без съществуващ рекорд от заплатени осигурителни вноски, ще загубите правото на достъп до държавна пенсия.

Граждани на ЕС: административно екстарадиране

Макар че докато Великобритания е член на Европейскотияр Съюз всички граждани на ЕС имат право на влизане и пребиваване в Обединеното кралство в продължение на 3 месеца. Това означава, че трябва да сте студент, самостоятелен човек с пълна здравна осигуровка, работник или самонаето лице.

Като гражданин на ЕС, дори ако работите и не претендирате за социална помощ в Обединеното кралство, без доказателство за платени данъци върху доходите и национална осигорителна вноска, вие не можете да докажете, че упражнявате правата си като европейски гражданин. Ако бъдете заловени от Британското вътрешно министерство, рискувате да бъдете отстранени административно и да получите забрана за повторно влизане в страната.

Глоби

Ако се установи, че умишлено не сте си плащали данъците, HMRC може да Ви наложи глоба или да удържи плащането директно от банковата Ви сметка. Ако не сте в състояние да покриете наложените глоби, HMRC има право да изпрати съдебни изпълнители, които имат правото да събират вещите Ви.

Как да излезете от черния маркет ?

Как да останете настрана от черния маркет Служител (наето лице/работник) Самонаето лице
Извадете си Национален Осигурителен Номер
Изисквайте от вашият работодател фиш със заплатеният Ви труд  
Изискайте от вашият работодател трудов договор в писмена форма  
Извадете си UTR от HMRC  
Съхранявайте всички писмени отчети като фактури, касови бележки, инвойси и т.н. относно бизнес разходите ви  
Предоставете писмени фактури  
Данъчни отговорности Служител (наето лице/работник) Самонаето лице
Приспаднати данъчни и националните осигурителни вноски от работодател  
Декларирайте приходите и плащайте данъци и национално осигурителни вноски в HMRC, лично или с помощта на счетоводител